STAVEBNÍ DOZOR / TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA ( TDI )

Stavební dozor je obecným názvem pro Technický dozor investora ( TDI ), který stavebníkovi hlídá kvalitu prováděných prací a použitých materiálů, soulad s projektovou dokumentací, harmonogram, fakturaci, atd.

Technický dozor investora ( TDI ) – podle Stavebního zákona ( zák. č. 183/2006 Sb. ) označovaný i pojmem Technický dozor stavebníka je odbornou pomocí v oblasti kvality a kontroly realizovaných stavebních prací, výběru dodavatelů a sledování termínů a finančních nákladů  stavebního díla.

TDI

Hlavní činností technického dozoru investora:

* Spolupráce s projektantem a dodavatelem na přípravě stavby (dokumentace, rozpočty, POV)

* Předání staveniště dodavateli, včetně vytrasování podzemních sítí.

* Kontrola kvality prováděných prací a použitých materiálů.

* Kontrola souladu realizace díla s projektovou dokumentací.

* Vedení kontrolních dnů stavby, zápisy do stavebního deníku.

* Kontrola fakturace – čerpání finančních prostředků.

* Kontrola dodržování časového harmonogramu stavby.

* Kontrola odstranění vad a nedodělků díla ve stanovených termínech.

Technický dozor investora pro vás provede zkušený odborník s mnohaletou praxí ve stavebnictví  Ing. Milan Kučera – Technická kancelář MK SERVIS.

Více informací na:    www.stavebni-dozor-brno.cz