Při prodeji nemovitých věcí se často setkáváme s potřebou geodetických prací:

Geometrické plány

Vyhotovení geometrických plánů (dále jen GP)

 • GP pro rozdělení pozemků (parcelace, výkupy)
 • GP pro zaměření skutečného stavu ke kolaudaci (budovy, přístavby, liniové stavby aj.)
 • GP pro obnovu parcel Pozemkového katastru
 • GP pro vyznačení věcného břemene (právo chůze, jízdy aj.)

Vytyčování hranic pozemků

 • vytyčení hranic dle Katastru nemovitostí a Pozemkového katastru
 • stabilizace lomových bodů trvalým způsobem (plastové, kamenné mezníky aj.)

geodeticke-prace

Majetkoprávní elaboráty

Obstarání souboru informací o zájmovém území včetně zapracování požadovaných informací do majetkoprávních elaborátů dle přání klientů, např.:

 • vlastnické vztahy vč. omezení vlastnických práv
 • územní plán
 • stavební uzávěry
 • podzemní stavby
 • podzemní inženýrské sítě
 • ochranná pásma atd.

Prohlášení vlastníka

 • Zaměření podlahových ploch
 • Vyhotovení elaborátu pro prohlášení vlastníka dle Zákona č.72/1994 Sb.

Činnost odpovědného geodeta investora (úředně oprávněného zeměměřického inženýra)

 • Vybudování, zaměření a výpočet základní vytyčovací sítě staveb
 • Vytyčení hranic pozemku investora
 • Kontrolní měření při realizaci staveb investora
 • Přebírání a kontrola výsledků geodetických prací od dodavatelů staveb

Spolupracující geodeti jsou tyto služby schopni pro Vás profesionálně provést v co nejkratším možném termínu.

Jsme  držiteli certifikátu Prověřená společnost: http://www.proverenaspolecnost.cz/company,27265,ing-milos-kocian-realitn-a-znaleck-cinnost