Potřebuji ocenit nemovitost

Poskytneme Vám služby v oboru oceňování nemovitých věcí – znalecké posudky a odborné odhady pro daňové účely, vklady do majetku firem, bankovní úvěry, soudní a další řízení.

Jsme  držiteli certifikátu Prověřená společnost: http://www.proverenaspolecnost.cz/company,27265,ing-milos-kocian-realitn-a-znaleck-cinnost

Vyplňte, prosím, jednoduchý formulář a znalec se Vám ozve zpět:

Znalci a odhadci

Jako znalci a odhadci majetku s dlouholetou praxí od roku 1997 dokážeme ocenit Vaše nemovitosti podle účelu ocenění.

Při převodu nemovitých věcí (prodej, dědictví, darování, směna, exekuce, dražba, vklad do obchodní společnosti, věcná práva, úvěry, …) nebo při jiném účelu (soudní a mimosoudní spory, …) zajišťujeme pro naše klienty kvalifikované oceňování nemovitých věcí.

Znalec v oboru ekonomika – ceny  a odhady nemovitých věcí  je  vysokoškolsky vzdělaný odborník v oboru stavebnictví nebo ekonomika s podmínkou absolvování víceletého studia např. na Ústavu soudního inženýrství VUT Brno v oboru  ekonomika – odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalec je jmenovaný ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu k vykonávání vysoce odborné činnosti při oceňování nemovitých věcí pro potřeby státní správy, daňové správy, policie, soudů, sukromých firem i fyzických osob.  Při procesu prodeje nemovitých věcí je znalecký posudek potřebný především k určení ceny pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí, kterou hradí kupující.

Odhadce nemovitých věcí je  držitel koncesní listiny v oboru oceňování majetku pro věci nemovité,  který provádí  oceňování především pro potřeby úvěrujích bank cenou obvyklou.

obr.1_640x360

Nemovitosti se oceňují převážně dvěmi způsoby:

Cena administrativní je cena stanovená znalcem na základě oceňovací vyhlášky aktualizované pro určité časové období. Tento způsob oceňování se používá především pro účely úhrady daně z nabytí nemovitých věcí. Povinnost uhradit daň z nabytí nemovitých věcí je podle současně platného zákona na straně kupujícího.

Obvyklá cena je cena, která by byla dosažena při prodejích stejné, případně obdobné nemovitosti v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně převodce nebo nabyvatele, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi převodcem nebo nabyvatelem. Zvláštní oblibou  se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku vyplývající z osobního vztahu k němu. Tento způsob oceňování se využívá např. v případě určení prodejní ceny nemovitých věcí, hodnoty dědictví, soudních sporů, vkladů do majetku firem apod.

Specializujeme se především na:

  • znalecké posudky a odborné odhady nemovitých věcí pro koupi a prodej
  • znalecké posudky pro účely daně z nabytí nemovitých věcí (prodej, koupě, směna, darování) – cena administrativní
  • oceňování nemovitostí cenou obvyklou (dědictví, exekuce, dražby, soudní spory, úvěrové řízení)
  • obvyklé nájemné (byty, nebytové prostory, pozemky)
  • ocenění nemovitých věcí pro vklad nemovitých věcí do majetku firmy
  • ocenění věcných práv (právo stavby, věcná břemena)
  • ocenění při dělení podílového spoluvlastnictví, reálné dělení nemovitých věcí
  • ocenění provedených stavebních prací