Vážení klienti, dovolte mi napsat pár vět o naší realitní a znalecké kanceláři:

Od roku 1999 působíme na realitním trhu a v oboru oceňování nemovitých věcí a poskytujeme našim klientům vše potřebné a související s převodem nebo pronájmem nemovitých věcí. Jsme Vám vždy připraveni poskytnout komplexní služby v tomto oboru k Vaší spokojenosti.

Jsme  držiteli certifikátu Prověřená společnost: http://www.proverenaspolecnost.cz/company,27265,ing-milos-kocian-realitn-a-znaleck-cinnost

Zabýváme se prodejem i pronájmem všech druhů nemovitých věcí a v naší nabídce naleznete byty, domy, pozemky, rekreační objekty, garáže, komerční a průmyslové objekty. O kvalitě námi poskytovaných služeb svědčí především to, že se k nám klienti dlouhodobě vracejí jak při pořizování nemovitých věcí nebo při jejich prodeji či pronájmu. Samozřejmostí je, že máme uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti ve smyslu zákona o realitním zprostředkování.

S realitním trhem souvisí i oceňování nemovitých věcí jak pro potřeby pořízení nebo prodeje těchto věcí. Jako znalci v oboru ekonomika – odvětví ceny a odhady nemovitých věci nebo oboru stavebnictví – odvětví stavby obytné a průmyslové, ve kterém působíme od roku 1997, Vám dokážeme poradit od prvopočátku realitního obchodu až po jeho dokončení včetně posouzení kvality pořizovaných nemovitých věcí, poradenské činnosti v tomto oboru a daňových záležitostí, zkrátka se vším důležitým, co souvisí s realitním obchodem.

I když jsme menší realitní a znalecká kancelář, výhodu spatřujeme v tom, že dokážeme poskytnout služby s osobním a individuálním přístupem, kterého se u velkých realitních kanceláří mnohdy nedočkáte.  Naše působnost je zaměřena především na Jihomoravský a Pardubický kraj a kraj Vysočina, ale dokážeme realitní služby a ocenění nemovitých věcí zajistit i v jiných lokalitách ČR. Neodmítáme klienta s malou zakázkou a zprostředkováváme i složité a velké obchodní případy, vždy s profesionálním přístupem. Vysoce odborné záležitosti při realitní činnosti jako jsou právní služby, financování, daňové záležitosti a Home Staging zajišťujeme převážně smluvními partnery.

Děláme svou práci důrazně a poctivě. Snažíme se předcházet všem nepříjemnostem, které mohou v průběhu realitního obchodu nastat. Budeme velmi potěšeni, když se na nás s důvěrou obrátíte a vyzkoušíte maximální kvalitu našich služeb. Hlavním cílem naší činnosti je především Vaše spokojenost s vyřešením Vašich záležitostí s nemovitými věcmi. Odměnou nám bude Vaše doporučení dalším zájemcům o naše služby.

Ing. Miloš Kocian

Zásady ochrany osobních údajů

               Ochranu vašeho soukromí při zpracování osobních údajů považujeme za významnou záležitost a věnujeme jí zvláštní pozornost. Ochrana vašich údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Abychom mohli plnit závazky k vám jako našim klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Ochrana vašich osobních údajů je v souladu se zákonnými ustanoveními a s našimi pravidly chování, která se vztahují na naši Realitní a znaleckou kancelář.

Správce vašich osobních údajů:

Ing. Miloš Kocian, IČ: 121 70 071, se sídlem K Západi 52, 621 00 Brno, provozovna Botanická 56, 602 00 Brno, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna a zapsaný v seznamu znalců u Krajského soudu v Brně (dále jen správce), bude zpracovávat vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

V jakém rozsahu budou vaše osobní údaje zpracovávány správcem?

Správce bude vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly vámi dobrovolně poskytnuty např. v souvislosti s poskytováním nabídek nebo poptávek nemovitých věcí, dále pro účely uzavírání smluv (kupní, nájemní, směnné, …), zpracování znaleckých a odborných posudků apod. Ke zpracování osobních údajů může dojít i v případě poskytnutí vašich dat od třetí osoby, které jste poskytli souhlas nebo přímo plnou moc k tomuto účelu. Osobní údaje můžeme doplnit i o vámi zveřejněná data z veřejně dostupných zdrojů. Rozsah osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mail, datum narození, rodné číslo, číslo bankovního účtu.

K jakému účelu budou vaše osobní údaje zpracovávány správcem?

Správce bude vaše osobní údaje zpracovávat za účelem poskytování nabídek nebo poptávek nemovitých věcí, dále za účelem uzavírání obchodních smluv (kupní, nájemní, směnné, …), zpracování znaleckých a odborných posudků, zařazení do databáze správce pro účely přímého marketingu (zasílání informací o nových službách správce) a v neposlední řadě též k zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,  a to prostřednictvím telefonu nebo elektronické pošty na e-mailovou adresu vámi uvedenou.

Jaký je právní základ zpracování?

Právním základem zpracování je váš souhlas, plnění smlouvy a v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění práv a povinností vyplývající z obecně závazných právních předpisů rovněž tyto předpisy.

Po jak dlouhou dobu bude správce vaše osobní údaje zpracovávat?

Správce bude vaše osobní údaje zpracovávat po dobu poskytování objednané služby a následně po dobu dalších pěti let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z vaší strany odvolán. Tím však není dotčeno zpracování vašich osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Jak a kdy můžete tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Tento váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: [email protected]. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Kdo všechno bude mít přístup k vašim osobním údajům?

K vašim osobním údajům bude mít přístup správce a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu vašich práv. Těmito osobami mohou být zejména lidé zajišťující odbornou přípravu obchodních smluv (kupní, nájemní, …), kteří však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

Jakým způsobem můžete kontaktovat správce?

Správce můžete kontaktovat na e-mailu: [email protected], či písemně na adrese sídla správce:  K Západi 1991/52, 621 00 Brno. Správce je oprávněn požadovat prokázání vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům.

Jaká máte v souvislosti s ochranou osobních údajů práva?

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

  1. právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
  2. právo osobní údaje opravit či doplnit;
  3. právo požadovat omezení zpracování;
  4. právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
  5. právo požadovat přenesení údajů;
  6. právo na přístup k osobním údajům;
  7. právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
  8. právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
  9. další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a po nabytí účinnosti též v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Ing. Miloš Kocian